BRESCA

 Adresář registrů
BRESCA

BRESCA - Registr pacientů s karcinomem prsu léčených cílenou terapií

Registr BRESCA získává retrospektivní a prospektivní data pacientů s pokročilým karcinomem prsu léčených cílenou terapií, která odráží reálnou praxi onkologické terapie v České republice.

start projektu: prosince 2021

Registr BRESCA získává retrospektivní a prospektivní data pacientů s pokročilým karcinomem prsu léčených cílenou terapií, která odráží reálnou praxi onkologické terapie v České republice.

V projektu budou sledováni všichni pacienti léčeni inhibitory CDK 4/6 v zapojených komplexních onkologických centrech (KOC) v České republice. Bude se monitorovat efektivita terapie v parametrech doby do progrese onemocnění a celkové přežití. Budou se sledovat také nežádoucí příhody. Sledovány budou i specifické skupiny pacientů, tedy pacienti nad 70 let, muži s karcinomem prsu a pacienti, u kterých je nádor spojen s mutací v jednom z genů: BRCA 1, BRCA 2, p53, CHEK 2 nebo PALB 2. V průběhu projektu se nevylučuje rozšíření sběru na další skupiny a další léčebné terapie tak, aby registr odrážel co nejvíce reálnou klinickou praxi.

Primární cíl registru

Primárním cílem je sběr klinických dat o pacientech s pokročilým karcinomem prsu léčených cílenou terapií v České republice.

Sekundární cíle registru

  • Hodnocení efektivity sledované léčby a použitých léčebných režimů
  • Analýza přežití pacientů ve vztahu k sledovaným klinickým faktorům
  • Hodnocení bezpečnosti sledované léčby
  • Získání dat o biomarkerech souvisejících s resistencí na sledované léčiva

Odborná garance

  • Česká onkologická společnost ČLS JEP
  • Garantem registru je MUDr. Markéta Palácová

Projektový management

  • Institut biostatistiky a analýz, s.r.o., spin-off společnost Masarykovy univerzity, zajišťuje management a další servisní činnosti tohoto projektu
  • Ing. Markéta Charousová, projektová manažerka
  • Ing. Petr Brabec, Ph.D., jednatel