Přehled ukončených klinických registrů

V následujícím seznamu uvádíme přehled ukončených klinických registrů, které byly v minulosti řešeny na našich pracovištích. K dispozici je také přehled aktuálních klinických registrů.

 Adresář registrů

AHEAD

Již ukončený klinický registr pacientů s akutním srdečním selháním.

ALN AFME

Již ukončený klinický registr pacientů s chronickou myeloidní leukémií (CML) pro Arab Leukaemia Network.

Amadeus

Již ukončený klinický registr pacientů s věkem podmíněnou makulární degenerací (VPMD) nebo diabetickým makulárním edémem (DME), kteří byli léčeni nákladnou anti-VEGF léčbou.

ATHRO 2

Již ukončený průzkum compliance pacientů a používání antiagregační terapie u pacientů s akutním koronárním syndromem po hospitalizaci v PCI centrech v České republice.

CAMELIA – Chronic MyEloid LeukaemIA

Mezinárodní klinický registr pacientů s chronickou myeloidní leukémií.

CAMELIA CZ – Chronic MyEloid LeukaemIA

Mezinárodní klinický registr pacientů s chronickou myeloidní leukémií.

CAR

Již ukončený klinický registr pacientů s těžkým perzistujícím alergickým astmatem, kteří byli léčeni omalizumabem (Xolair®).

CESAR - Czech Severe Astma Registry

Projekt CESAR je národní, multicentrická, retrospektivě-prospektivní, observační, neintervenční studie pacientů
s těžkým astmatem. Sběr dat bude probíhat ve stanovených centrech pro léčbu těžkého astmatu.

CORECT

Registr CORECT je neintervenční poregistrační databáze zaměřená na sběr epidemiologických a klinických dat pacientů s diagnózou metastatického kolorektálního karcinomu léčených bevacizumabem, cetuximabem a panitumumabem. Registr vznikl v červenci roku 2011 a umožní odborné veřejnosti získat komplexní přehled o léčbě pacientů s diagnózou karcinomu kolorekta v jednotlivých fázích onemocnění a o jejích výsledcích. Institut biostatistiky a analýz s.r.o., spin-off společnost Masarykovy univerzity, zajišťuje management a další servisní činnosti tohoto projektu.

CZECH 2

Již ukončený klinický registr pacientů s akutními koronárním syndromy v České republice.

CZECH 3

Již ukončený průřezový registr pacientů s akutními koronárním syndromy v České republice.

DAFALL – Database of Food Allergy

Již ukončený klinický registr pacientů s potravinovou alergií.

Dětská onkologie

Již ukončený parametrický sběr základních klinických parametrů v oblasti onkologických diagnóz dětského věku, interaktivní analytický reporting.

DoIT!

Neintervenční, multicentrická, retrospektivně-prospektivní studie pacientů s nádorovým onemocněním mozku, léčených v České republice dle běžné klinické praxe.

ERICA

Již ukončená multicentrická, národní, observační, neintervenční, prospektivní studie dětských pacientů s akutní infekcí dýchacích cest, kteří byli léčeni erdosteinem (Erdomed®).

HARM

HARM je multicentrické, neintervenční, retrospektivně-prospektivní, observační sledování pacientů s chronickou infekcí virem hepatitidy C léčených DAA či standardní léčbou.

HemoRec

Již ukončený mezinárodní projekt středoevropského regionu orientovaný na sběr a analýzu dat o terapii hemofilických pacientů včetně hodnocení kvality léčebné péče o tyto pacienty.

Heredity

Již ukončený registr pacientek s hereditární formou gynekologických malignit, včetně karcinomu prsu.

CHOPIN – Chronic pain neuromodulation

Klinický registr neuromodulačních metod u pacientů trpících chronickou bolestí.

Magister

Již ukončený registr morfologicky vyšetřených karcinomů prsu, se zvláštním důrazem na sběr dat o počtu vyšetření HER2/neu statusu v české populaci.

NERO – Nausea/Emesis Registry in Oncology

Multicentrická neintervenční prospektivní studie, která hodnotí především dodržování antiemetických guidelines při profylaxi nevolnosti a zvracení vyvolaných chemoterapií a dopad těchto symptomů na kvalitu života onkologických pacientů, jimž je podávána středně nebo vysoce emetogenní chemoterapie.

NSCLC stage III

Již ukončený mezinárodní klinický registr shromažďující data o léčbě pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC), u nichž bylo diagnostikováno onemocnění v klinickém stadiu III.

OBAAMA-CZ

Již ukončený klinický registr zaměřený na anesteziologickou praxi v porodnictví.

Pemetrexed

Klinický registr pacientů s maligním pleurálním mezoteliomem, kteří jsou léčeni pemetrexedem (Alimta®).

PET/CT-CZ(Q)

Již ukončený projekt pro vybudování datové základny pro monitoring počtu a indikace vyšetření PET/CT v praxi klinických center ČR.

POPE

Již ukončený klinický registr pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) ve středoevropských a východoevropských zemích.

PROPEL – Prospective Registry Of ParEnteraL prostanoids

Již ukončený registr pacientů s plicní arteriální hypertenzí (PAH), kteří byli léčeni parenterálními prostanoidy.

REDNUP – registr domácí nutriční podpory

Již ukončený registr dětských i dospělých pacientů s domácí parenterální výživou.

reGISTer

Již ukončený klinický registr, který monitoroval epidemiologii, léčbu a její výsledky u pacientů s gastrointestinálním stromálním tumorem (GIST) v České republice a na Slovensku.

Rektum.cz

Portál rektum.cz je věnován především vzdělávání zdravotnických pracovníků v problematice nádorů rekta – diagnózy C20 (dle MKN-10).

RESET

Již ukončený klinický registr pacientů s tumory v selární krajině.

Simplify

Již ukončený klinický registr pacientů, kteří podstoupili autologní transplantaci kmenových buněk a užívali plerixafor.

Thromboreductin

Registr pacientů s diagnózou esenciální trombocytémie nebo trombocytémie provázející jiné myeloproliferativní onemocnění, kteří jsou léčeni anagrelidem (Thromboreductin®).

Tulung

Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC), kteří jsou léčeni bevacizumabem (Avastin®), erlotinibem (Tarceva®), gefitinibem (Iressa®), pemetrexedem (Alimta®), afatinibem (Giotrif®) a/nebo nintedanibem (Vargatef®).