TriMaximize

 Adresář registrů
TriMaximize

Multicentrická, prospektivní, neintervenční studie sledující průběh léčby pacientů s astmatem léčených extra jemnou trojkombinační terapií ICS/LABA/LAMA v jediném inhalátoru v reálné praxi a charakterizující účinky na výsledky související se zdravím

start projektu: června 2022

Cílem léčby astmatu všech stupňů závažnosti onemocnění je minimalizovat symptomy astmatu, maximalizovat funkci plic a předcházet exacerbacím astmatu. Navzdory existujícím možnostem léčby a diferencovaným pokynům trpí 35 % až 45 % pacientů léčených podle GINA 4/5 nedostatečně zvládnutými symptomy. Pro zjištění příčin neuspokojivých výsledků léčby je nezbytné monitorovat průběh léčby pacientů s astmatem v reálné praxi. Získané údaje lze porovnat s pokyny pro léčbu a vytvořit hypotézy pro budoucí hodnocení.
Trimbow® je trojkombinace fixních dávek obsahující antagonistu muskarinových receptorů s dlouhodobým účinkem (LAMA, glykopyrronium), beta-ad-renergního agonistu s dlouhodobým účinkem (LABA, formoterol) a inhalační kortikos-teroid (ICS, beklometason). Trimbow® MS (středně silný) obsahuje 100 μg beklometasonu, zatímco Trimbow® HS (velmi silný) obsahuje 200 μg beklometasonu.
Trimbow® prokázal v randomizovaných kontrolovaných studiích významný prospěch. Avšak účinky přípravku Trimbow® na změny v zatížení pacientů symptomy, jejich kvalitu života, adherenci a výsledky nebyly dosud v reálné populaci pacientů s astmatem hodnoceny.
Cíle
Primárním cílem je popsat charakteristiky pacientů a průběh léčby pacientů s diagnó-zou středně těžkého až těžkého astmatu, kteří jsou léčeni přípravkem Trimbow® v re-álné praxi.
Sekundární cíle jsou:
• Hodnocení kontroly astmatu (ACT)
• Hodnocení adherence k léčbě (TAI)
• Analýza parametrů plicních funkcí