Tulung

 Adresář registrů
Tulung

Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC), kteří jsou léčeni bevacizumabem (Avastin®), erlotinibem (Tarceva®), gefitinibem (Iressa®), pemetrexedem (Alimta®), afatinibem (Giotrif®) a/nebo nintedanibem (Vargatef®).

start projektu: 04/2011

ukončení projektu: 03/2022

Termínem „karcinom plic“ se označují jak nádory průdušek, tak nádory, které vznikají v plicním parenchymu. Pro praxi má největší význam dělení karcinomu plic na skupinu malobuněčných karcinomů a skupinu nemalobuněčných karcinomů – každá má rozdílné biologické vlastnosti a z nich také vyplývá i rozdílný přístup k léčbě.

Nemalobuněčný karcinom plic (zkratka NSCLC z anglického termínu non-small cell lung cancer) roste pomaleji a metastazuje později, k radioterapii a protinádorové chemoterapii je však málo citlivý. Nejlepší prognózu mají ti nemocní, u nichž byl nádor diagnostikován v operabilním stadiu a byla provedena úspěšná resekce plicního tumoru. I v případě, že je provedena radikální resekce nádoru a postižených uzlin, však u většiny nemocných dochází k recidivě (lokální nebo vzdálené) do 2 let. Prognóza u pacientů s neoperabilním lokoregionálně pokročilým onemocněním či generalizovaným onemocněním je i přes pokroky, které byly v posledních 20 letech dosaženy v oblasti konvenční chemoterapie a radioterapie, špatná.

Velkou nadějí nejen v léčbě NSCLC, ale i dalších nádorových onemocnění, je cílená léčba schopná cíleně vyhledat nádorové buňky a zastavit jejich růst, případně nádorové buňky ničit.

Registr Tulung je nově vznikající registr zaměřený na sběr epidemiologických a klinických dat pacientů s diagnózou NSCLC, kteří jsou léčeni cílenou léčbou v rámci České republiky.

V souvislosti s postupně se zvyšujícím počtem přípravků schválených pro tuto indikaci došlo během posledních let k postupnému vzniku několika lékových registrů sledující léčbu jednotlivými preparáty pro tuto indikaci. Jednalo se o lékové registry Alimta, Avastin (rameno léčby nemalobuněčného karcinomu plic) sledující léčbu léčivými látkami pemetrexed (Alimta®), erlotinib (Tarceva®) a bevacizumab (Avastin®). Výbor České onkologické společnosti proto souhlasil s myšlenkou tuto nepřehlednou situaci vyřešit vznikem nového sjednoceného registru, který by integroval data sbíraná v rámci uvedených původních lékových registrů. Kromě přípravků sledovaných v dříve probíhajících registrech monitoruje registr Tulung léčbu dalšími z nově dostupných cílených preparátů, kterými jsou gefitinib (Iressa®), afatinib (Giotrif®) a nintedanib (Vargatef®). V případě schválení úhrady dalších přípravků pro tuto indikaci bude možné tyto přípravky do tohoto registru jednoduše začlenit.

V rámci sjednocení dřívějších registrů byla dříve získaná data převedena do struktury registru Tulung. Tím odpadla nutnost zadávat data o léčbě jednoho pacienta do různých registrů, a naopak byly získány ucelené a přehledné informace o celkové léčbě daného pacienta, možnostech sekvence cílených preparátů a odpovědi pacienta na podanou léčbu. Nový projekt v konečném důsledku zvýšil kvalitu a efektivitu sbíraných dat a zjednodušil práci uživatelům registru. Kromě získání epidemiologických charakteristik pacientů registr také umožňuje modelování rizikových faktorů na přežívání pacientů a rozbor nežádoucích účinků. Může sloužit i k odhadům ekonomického charakteru, například pro plánování nákladů na protinádorovou terapii. Projekt byl iniciován v dubnu 2011 na Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (IBA MU), v současné době pokračuje na univerzitní společnosti Institut biostatistiky a analýz, s.r.o. (IBA s.r.o.).

Primární cíle projektu:

  • sledování celkového počtu pacientů léčených cílenou léčbou v České republice,
  • hodnocení bezpečnosti cílené léčby,
  • hodnocení efektivity cílené léčby a použitých léčebných režimů.

Sekundární cíle projektu:

  • analýza přežití pacientů ve vztahu k sledovaným klinickým faktorům,
  • analýza souboru pacientů léčených cílenou léčbou ve vztahu k referenčním populačním datům ČR.

Další důležité informace:

  • Odborná garance: prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc., prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc., prof MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
  • Partneři: 10 onkologických pracovišť v České republice (podrobnější informace najdete na www stránkách projektu Tulung)
  • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete na www stránkách projektu Tulung
TULUNG: klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC), kteří jsou léčeni bevacizumabem, erlotinibem, gefitinibem, pemetrexedem, afatinibem a/nebo nintedanibem