Kolorektum.cz – Program kolorektálního screeningu v České republice

 Adresář registrů
Kolorektum.cz – Program kolorektálního screeningu v České republice

Systém informační podpory Národního programu screeningu kolorektálního karcinomu v České republice.

start projektu: ledna 2009

Programy usilující o časnou detekci zhoubných nádorů patří mezi hlavní priority národních onkologických programů v evropských zemích, Českou republiku nevyjímaje. Epidemiologické a klinické studie opakovaně dokazují, že programy screeningu nádorových onemocnění mohou účinně snižovat mortalitu tří typů zhoubných nádorů: karcinomu prsu, kolorektálního karcinomu, a karcinomu hrdla děložního. V České republice již fungují všechny tři screeningové programy, které doporučuje Světová zdravotnická organizace (WHO) a Rada Evropské unie. Systémy pro sběr dat do jednotlivých programů i monitorování jejich účinnosti jsou v souladu s mezinárodními doporučením, které vydává Evropská komise.

Odborné lékařské společnosti, které zodpovídají za řízení screeningu a diagnostiky preventabilních zhoubných nádorů (rakovina prsu, rakovina tlustého střeva a konečníku, rakovina děložního čípku) se s Ministerstvem zdravotnictví ČR shodly na tom, aby sběrem dat a monitorováním indikátorů kvality screeningových programů byla pověřena akademická instituce; tato úloha připadla Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (IBA MU).

Nezbytnou součástí organizovaných screeningových programů je systém informační podpory. Český systém informační podpory umožňuje účinné nastavení a monitorování screeningových procesů a jejich výsledků. Jeho součástmi jsou monitoring epidemiologie zhoubných nádorů, monitoring indikátorů kvality screeningových center, a v neposlední řadě monitoring daného screeningového programu za využití administrativních dat.

Národní program screeningu kolorektálního karcinomu v České republice byl zahájen již v roce 2000: screeningovou metodou tehdy byl test okultního krvácení do stolice prováděný jednou za dva roky. Od roku 2009 si mohou lidé starší 55 let zvolit jako primární screeningovou metodu kolonoskopii, která má být prováděna jednou za deset let. Od roku 2007 se změnil systém sběru dat: místo monitoringu agregovaných dat, která dodávali regionální koordinátoři, jsou nyní data zadávána do centrální aplikace přímo z jednotlivých center. Do aplikace tehdy získala přístup všechna centra koordinovaná Radou pro screening kolorektálního karcinomu. Relevantní informace o screeningových kolonoskopiích, které jsou prováděny v těchto centrech, jsou zadávány do centrální databáze prostřednictvím on-line systému provozovaného IBA MU.

Součástí projektu je provoz a správa webového portálu www.kolorektum.cz, který vznikl za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti o problematice screeningu a rakoviny tlustého střeva a konečníku a za účelem koordinace odborných aktivit souvisejících se screeningem. Portál je určen jak odborníkům, tak i laické veřejnosti. Přináší aktuální informace pro lékaře o problematice kolorektálního screeningu a zároveň slouží jako komunikační platforma mezi screeningovými centry a lidmi, kteří kolorektální screening řídí.

  • Odborná garance: Rada pro screening kolorektálního karcinomu (podrobnější informace najdete na www stránkách projektu kolorektum.cz)
  • Citace: DUŠEK, Ladislav, ZAVORAL, Miroslav, MÁJEK, Ondřej, SUCHÁNEK, Štěpán, MUŽÍK, Jan, PAVLÍK, Tomáš, ŠNAJDROVÁ, Lenka, GREGOR, Jakub. Kolorektum.cz – Program kolorektálního screeningu v České republice [online]. Masarykova univerzita [2009]. Dostupný z WWW: http://www.kolorektum.cz. ISSN 1804-0888
  • Partneři: několik desítek screeningových pracovišť, která pokrývají území celé ČR (jejich aktuální přehled naleznete na www stránkách projektu kolorektum.cz)
  • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete na www stránkách projektu kolorektum.cz
Kolorektum.cz: systém informační podpory Národního programu screeningu kolorektálního karcinomu v České republice