Pemetrexed

 Adresář registrů
Pemetrexed

Klinický registr pacientů s maligním pleurálním mezoteliomem, kteří jsou léčeni pemetrexedem (Alimta®).

start projektu: 09/2009

ukončení projektu: 07/2011

Projekt je klinický registr zaměřený na sběr dat pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic nebo maligním pleurálním mezoteliomem, kteří jsou léčeni pemetrexedem (Alimta®). Odbornými garanty projektu jsou Česká onkologická společnost ČLS JEP a Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP. Cílem projektu je sledování bezpečnosti a efektivity léčby pemetrexedem, což umožňuje analýzu epidemiologických charakteristik onkologických pacientů a jejich odpovědí na léčbu, modelování vlivu rizikových faktorů na přežití a detailní rozbor nežádoucích účinků. Projekt Pemetrexed je také zařazen v rámci Národního onkologického programu mezi projekty hodnocení a monitoringu výsledků a kvality péče, kde se bude svými výsledky podílet na zlepšení kvality života pacientů s karcinomem plic a mezoteliomem a na racionalizaci nákladů na jejich léčbu.

Projekt byl iniciován na Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (IBA MU), v současné době pokračuje na univerzitní společnosti Institut biostatistiky a analýz, s.r.o. (IBA s.r.o.).

Poznámka: V červenci 2011 byl ukončen sběr dat do registru Pemetrexed monitorujícího léčbu nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). Údaje o léčbě pacientů s NSCLC, kteří jsou léčeni pemetrexedem, jsou nyní zadávány do registru Tulung. V rámci projektu Pemetrexed v současné době pokračuje sběr dat do registru monitorující léčbu maligního mezoteliomu pleury (MPM).

  • Odborný garant: prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
  • Partneři: 10 specializovaných pracovišť v České republice
PEMETREXED: klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic nebo pleurálním mezoteliomem