CHOPIN – Chronic pain neuromodulation

 Adresář registrů
CHOPIN – Chronic pain neuromodulation

Klinický registr neuromodulačních metod u pacientů trpících chronickou bolestí.

start projektu: dubna 2015

ukončení projektu: ledna 2022

Neuromodulace nabízejí alternativu v léčbě těch bolestivých stavů, kde méně invazivní terapie nejsou účinné nebo jsou zatíženy nezvládnutelnými vedlejšími účinky, kauzální terapie není možná. Podmínkou úspěšné terapie je pečlivý výběr indikovaných pacientů.

Mezi analgetické neuromodulační metody se řadí stimulace nervových tkání a intraspinální aplikace léků. K neurostimulaci se používá zejména míšní stimulace (SCS), periferní nervová stimulace (PNS), podkožní periferní nervová stimulace (PNFS). Nově se zkouší také stimulace motorické oblasti mozové kůry (MCS).

Implantovatelné intraspinální pumpové systémy využívají přítomnosti opioidních receptorů v oblasti míchy. Nejčastějším léčivem, které bývá subarachnoidálně aplikováno, je morfin, nebo směs lokálního anestetika a analgetika. Výhodou subarachnoidální aplikace opioidů je použití velmi nízkých dávek, které jsou maximálně využity příslušnými receptory.

Míšní neurostimulace (SCS) ovlivňuje přenos bolesti stimulací nervových tkání či struktur pomocí definovaného elektrického proudu. Využívá se nízkonapěťové elektrické stimulace nervů, mozku a zvláště pak kolaterálních nervových vláken velkého průměru, čímž dochází k blokádě přenosu signálu bolesti do mozku. Dalším efektem SCS je vazodilatační mechanismus, čehož se využívá při léčbě refrakterní anginy pectoris.

Hlavním efektem periferní nervové stimulace (PNS a PNFS) je blokáda sodíkových kanálů a tedy zabránění vzniku akčního potenciálu, Dále se na analgetickém efektu zřejmě podílí uvolnění GABA, CGRP, substance P, adrenalinu, serotoninu a alaninu.

Stimulace mozkové kůry (MCS) využívá efektu uvolnění GABA a její šíření do limbického systému, čímž dochází k tlumení bolesti.

K neuromodulačním výkonům jsou indikováni pacienti, u nichž došlo k vyčerpání jiných terapeutických metod a není možnost kauzálního řešení. Moderním trendem je využít neurostimulační techniku ještě dříve, než pacient začne užívat opioidní analgetika. Nejčastější indikací je neuropatická nebo smíšená bolest (FBSS, KRBS, fantomová bolest), výjimečně i nociceptivní bolest.

Životnost generátorů pro systémy neuromodulace je proměnlivá – od 4 do 10 let. Z toho důvodu je ročně reimplantováno přibližně 40–50 ročně. V následujících letech se předpokládá mírný nárůst primoimplantací na 50–60 výkonů ročně. Spolu s reimplantacemi by se v průběhu pěti let mohlo jednat celkem o 500–550 implantačních výkonů.

Projekt CHOPIN je multicentrické, neintervenční, retrospektivně-prospektivní sledování pacientů trpících chronickou bolestí, kterým byl proveden analgetický neuromodulační výkon. Iniciátorem projektu CHOPIN je Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP.

Primární cíl projektu:

  • Sledování kvality života u pacientů s aplikací neuromodulačního analgetického systému v 6 měsíčních intervalech kontrolních návštěv.

Sekundární cíl projektu:

  • Prokázání farmakoekonomického přínosu neuromodulačních analgetických metod ve srovnání s běžnou farmakologickou léčbou (před výkonem)

Další důležité informace:

  • Odborný garant: prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
  • Partneři: osm specializovaných center pro léčbu bolesti v České republice