HARM

 Adresář registrů
HARM

HARM je multicentrické, neintervenční, retrospektivně-prospektivní, observační sledování pacientů s chronickou infekcí virem hepatitidy C léčených DAA či standardní léčbou.

start projektu: 06/2016

ukončení projektu: 12/2022

Infekce virem hepatitidy C patří mezi krví přenosné infekce. Hlavními cestami šíření HCV infekce jsou:

 • přenos krevními deriváty,
 • injekční aplikace drog,
 • pravidelné dialyzační léčení (PDL),
 • profesionální riziko expozice HCV,
 • sexuální kontakt s osobou HCV pozitivní,
 • rodinný kontakt s osobou HCV pozitivní,
 • vertikální přenos z HCV pozitivní matky na novorozence (perinatální přenos),
 • iatrogenní přenos,
 • přenos transplantovanými orgány.

Studie o přirozeném průběhu HCV infekce ukazují, že 55-85 % pacientů, kteří se infikují virem hepatitidy C, není schopno přirozeným způsobem virus eliminovat a infekce u nich přejde do chronického stadia. U 5-20 % osob z tohoto počtu dojde během 20-25 let k rozvoji jaterní cirhózy. Osoby s jaterní cirhózou při chronické HCV infekci mají riziko rozvoje nevratného selhání jater (cca 30 % během 10 let) a riziko vzniku hepatocelulárního karcinomu (HCC, 2-13 % za 5 let).

Dosavadním terapeutickým standardem pro pacienty s chronickou HCV infekcí bylo užití kombinace pegylovaného interferonu (PEG-IFN) a ribavirinu (RBV). Délka kombinované léčby je 48 týdnů pro genotypy HCV 1, 4, 5 a 6 a 24 týdnů pro genotypy HCV 2 a 3. U pacientů infikovaných genotypem HCV 1 je tímto postupem dosahováno SVR ve 40-50 % případů, u genotypů HCV 2 a 3 je SVR dosahováno v 80 % (i více).

Od poslední aktualizace českých standardních postupů [1] došlo na poli HCV infekce ke dvěma podstatným změnám:

 • byla vyvinuta a do léčby zavedena přímo působící virostatika – DAA,
 • byly identifikovány jednonukleotidové polymorfismy (Single Nucleotide Polymorphism, SNP) se vztahem ke spontánní i léčbou indukované eliminaci viru.

HARM je multicentrické, neintervenční, retrospektivně-prospektivní, observační sledování pacientů s chronickou infekcí virem hepatitidy C léčených DAA či standardní léčbou. Jedná se o klinicko-epidemiologickou studii.

Primární cíle projektu:

 • sběr epidemiologických a klinických dat o pacientech s chronickou virovou hepatitidou C léčených DAA či standardní léčbou v roce 2016 a později,
 • hodnocení údajů o léčbě pacientů s HCV.

Sekundární cíle projektu:

 • vyhodnocení údajů o léčebné odpovědi pacientů.

Další důležité informace:

 • Odborný garant: prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.
 • Partneři: centra pro léčbu virové hepatitidy C, která jsou definována Českou hepatologickou společností a Společností infekčního lékařství (podrobnější informace najdete na www stránkách projektu HARM)
 • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete na www stránkách projektu HARM
HARM: multicentrické, neintervenční, retrospektivně-prospektivní, observační sledování pacientů s chronickou infekcí virem hepatitidy C léčených DAA či standardní léčbou

Literatura

 1. Urbánek P, Husa P, Šperl J, Fraňková S, Plíšek S, Rožnovský L, Kümpel P. Standardní diagnostický a terapeutický postup chronické infekce virem hepatitidy C. Gastroenterologie a hepatologie 2015; 69(5): 455-71. Dostupný z WWW: http://www.infekce.cz/DoporVHC14.htm.