BIOMARKERY PANKREAS

 Adresář registrů
BIOMARKERY PANKREAS

Hodnocení účinnosti nových spektroskopických biomarkerů pro detekci časného stadia karcinomu pankreatu.

start projektu: 04/2016

Více než 85 % pacientů s karcinomem pankreatu (PC) je spjato s paraneoplastickou hyperglykémií, kterou označujeme jako diabetes asociovaný s karcinomem pankreatu (DMPC). Objevuje se již 2 roky před diagnózou karcinomu pankreatu a lze jej označit za časný symptom PC. Pouze 1 % recentně diagnostikovaných diabetiků (RODM) nad 50 let má PC. Současné diagnostické metody neumožňují odlišit DMPC od DM 2. typu (DM2), tvořící větší část RODM. Ve snaze specifikovat rozdíly mezi DMPC a DM2 lze využít kombinaci metod chiroptické a vibrační spektroskopie – elektronový cirkulární dichroismus (ECD), Ramanovu optickou aktivitu (ROA), infračervenou (IR) a Ramanovu spektroskopii.

Primárním cílem projektu je zjistit spolehlivost (senzitivita, specificita) pokročilých spektroskopických metod v detekci PC/DMPC a DM2. V letech 2016–2019 bude do studie zařazeno 90 pacientů s PC/DMPC, 90 pacientů s RODM, 45 pacientů s DM2 a 45 zdravých subjektů. Všem bude odebrána a dle standardů zpracována krev, následně analyzovány biomolekuly krevní plazmy pomocí pokročilých spektroskopických metod.

Mezi vedlejší cíle projektu patří zjistit potenciál modelu pro časnou detekci PC s ohledem k výskytu RODM/DM a srovnání spolehlivosti spektroskopických metod vůči standardním metodám diagnostiky.

  • Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
  • Podpora: Projekt podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci programu „Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015–2022“. Projekt je evidován pod identifikačním kódem NV16-31028A.
  • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete v informačním systému VaVaI