Infinity

 Adresář registrů
Infinity

Klinický registr pacientů s chronickou myeloidní leukemií (CML).

start projektu: dubna 2012

Zavedení inhibitorů tyrozikináz (TKI) do léčby pacientů s chronickou myeloidní leukemií (CML) dramaticky zlepšilo prognózu těchto pacientů – zvláště pak těch, kteří byli nově diagnostikováni s CML v chronické fázi. Většina údajů o účinnosti a toleranci TKI u pacientů s CML pochází z klinických studií. Platná doporučení pro léčbu CML jsou odvozována rovněž z údajů v klinických studiích. Dosud je však k dispozici jen málo údajů o používání TKI v každodenní klinické praxi. Extrapolace výsledků klinických studií na celou populaci pacienetů je obtížná (a někdy téměř nemožná) kvůli značným rozdílům mezi populacemi pacientů zahrnutých do studie a pacientů mimo studii, jak se ukázalo nejen u CML, ale i u některých dalších nádorových onemocnění. Navíc existuje značná variabilita mezi definicemi sledovaných parametrů studie, což značně komplikuje srovnání jednotlivých klinických studií. Dalším problematickým prvkem je potenciální nedostupnost dat v případě, že subjekty hodnocení jsou vyřazeny z protokolu konkrétní studie.

V České republice, kde je péče o pacienty s CML soustředěna do sedmi specializovaných center, existují vhodné podmínky pro získávání komplexních informací o pacientech s CML v každodenní klinické praxi. Dobře organizovaná a centralizovaná péče o pacienty s CML umožňuje sběr komplexních dat o účinnosti a toleranci TKI, sledování průběhu léčby a analýzu klíčových parametrů.

Projekt Infinity patří do skupiny projektů, na kterých spolupracuje Institut biostatistiky a analýz se skupinou CELL. IBA MU zajišťuje technický provoz registru a analýzu dat.

Primární cíl projektu:

  • rozšířit databázi Infinity do všech center specializované hematoonkologické péče v České republice a vytvořit tak komplexní a integrovanou českou databázi všech pacientů s CML, kteří jsou léčeni inhibitory tyrozinkináz.

Sekundární cíl projektu:

  • nabídnout účast na projektu specializovaným centrům v zahraničí.

Další důležité informace:

  • Odborná garance: prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.; prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D.
  • Partneři: velká hematoonkologická centra v České republice
Infinity: klinický registr pacientů s chronickou myeloidní leukemií (CML)