MELANOM – sběr dat o pacientech s melanomem

 Adresář registrů
MELANOM – sběr dat o pacientech s melanomem

Registr MELANOM je časově ohraničený neintervenční poregistrační sběr dat o pacientech s melanomem. Cílem projektu je kromě sledování pacientů s moderní nákladnou léčbou pokročilého onemocnění také sledování pacientů s léčbou adjuvantní. Sběr dat byl zahájen v prosinci 2020. Délka studie je plánovaná na 5 let (do konce roku 2025).

start projektu: prosince 2020

Registr byl v roce 2020 iniciován v pěti centrech (MOÚ, FN Olomouc, VFN, Thomayerova nemocnice, FN Hradec Králové) a postupně bude dle možností rozšiřován i do dalších center.

Vytvoření registru bylo dne 17.12.2019 schváleno výborem České onkologické společnosti ČLS JEP. Garantem registru je MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.. Technické zázemí projektu, projektové řízení, smluvní zajištění a statistické zpracování dat zajišťuje Institut biostatistiky a analýz, s.r.o. (IBA).

Výběr pacientů, kteří budou mít záznam v registru, je v kompetenci ošetřujícího lékaře. Indikace diagnostických a léčebných procedur, předepisování léčivých přípravků, monitoring a veškerá další léčebná rozhodnutí nejsou závislá na tomto projektu a zůstává za ně plně zodpovědný ošetřující lékař.

Primární cíl registru:

Primárním cílem je sledování celkového počtu pacientů s melanomem léčených nákladnou léčbou v České republice.

Sekundární cíle registru

  • Hodnocení efektivity sledované léčby a použitých léčebných režimů
  • Analýza přežití pacientů ve vztahu k sledovaným klinickým faktorům
  • Hodnocení bezpečnosti sledované léčby