CESAR - Czech Severe Astma Registry

 Adresář registrů
CESAR - Czech Severe Astma Registry

Projekt CESAR je národní, multicentrická, retrospektivě-prospektivní, observační, neintervenční studie pacientů
s těžkým astmatem. Sběr dat bude probíhat ve stanovených centrech pro léčbu těžkého astmatu.

start projektu: 11/2018

ukončení projektu: 07/2023

Primárním cílem je epidemiologicky podchytit populaci pacientů s těžkým refrakterním astmatem na trvalé kortikoterapii a/nebo biologické léčbě astmatu. Budou zařazování pacienti, kteří jsou ve sledování center pro těžké astma v České republice sdružených v aktivitě Národní centrum pro těžké astma.

Sekundární cíle:

  • sledování přímých a nepřímých nákladů na léčbu těžkého refrakterního astmatu
  • sledování účinnosti nových léčebných postupů – biologické léčby těžkého astmatu, bronchiální termoplastiky
  • sledování vývoje kvality života, plicních funkcí a náročnosti léčby v čase
  • sledování výskytu přidružených onemocnění komplikujících průběh těžkého refrakterního astmatu

Garantem projektu je MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D., Plicní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové