CORECT

 Adresář registrů
CORECT

Registr CORECT je neintervenční poregistrační databáze zaměřená na sběr epidemiologických a klinických dat pacientů s diagnózou metastatického kolorektálního karcinomu léčených bevacizumabem, cetuximabem a panitumumabem. Registr vznikl v červenci roku 2011 a umožní odborné veřejnosti získat komplexní přehled o léčbě pacientů s diagnózou karcinomu kolorekta v jednotlivých fázích onemocnění a o jejích výsledcích. Institut biostatistiky a analýz s.r.o., spin-off společnost Masarykovy univerzity, zajišťuje management a další servisní činnosti tohoto projektu.

start projektu: 07/2011

ukončení projektu: 07/2018

Primární cíle:

  • dokumentace léčby pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem, kteří jsou léčeni cílenou léčbou v České republice

Sekundární cíle:

  • zhodnocení účinnosti léčby v běžné klinické praxi (pro každou linii léčby samostatně):
    • celkové přežití, definované jako čas od zahájení léčby daným přípravkem do úmrtí pacienta (žijící pacienti budou cenzorovaní k datu posledního hodnocení léčby, ztráty ze sledování nebo ke konci projektu)
    • přežití bez progrese, definované jako čas od zahájení léčby daným přípravkem do progrese onemocnění nebo úmrtí
    • odpověď pacienta na léčbu (kompletní remise, částečná remise, stabilizace onemocnění, progrese, dle kritérií RECIST)
  • zhodnocení bezpečnostního profilu cílené léčby v standardní klinické praxi
  • popis souboru pacientů a jejich onemocnění z epidemiologického hlediska

Východiska projektu

V souvislosti s postupně se zvyšujícím počtem přípravků schválených pro léčbu metastatického kolorektálního karcinomu došlo během posledních let k postupnému vzniku několika lékových registrů, které byly zaměřené na léčbu jednotlivými léčivými přípravky schválenými pro tuto indikaci. Výbor České onkologické společnosti ČLS JEP proto souhlasil s myšlenkou tuto nepřehlednou situaci vyřešit vznikem nového sjednoceného registru, který by integroval data sbíraná v rámci původních lékových registrů Erbitux a Avastin. Kromě přípravků sledovaných v dříve probíhajících registrech nyní registr CORECT monitoruje i léčbu dalším z nově dostupných cílených preparátů, kterým je Vectibix. V případě schválení úhrady dalších přípravků pro tuto indikaci bude možné tyto přípravky do tohoto registru jednoduše začlenit.

V rámci sjednocení stávajících registrů došlo k převodu dříve získaných dat do struktury nového registru CORECT. Tímto sjednocením odpadla nutnost zadávat data o léčbě jednoho pacienta do různých registrů, čímž došlo k získání ucelených a přehledných informací o celkové léčbě daného pacienta, možnostech sekvence cílených preparátů a odpovědi pacienta na podanou léčbu.

Projekt v konečném důsledku zvýší kvalitu a efektivitu sbíraných dat a zjednoduší práci uživatelům registru. Kromě získání epidemiologických charakteristik pacientů také umožní modelování rizikových faktorů na přežívání pacientů a rozbor nežádoucích účinků. Také může sloužit pro odhady ekonomického charakteru, například pro plánování nákladů na protinádorovou terapii.

Garance

Projekt CORECT je po odborné stránce garantován Českou onkologickou společností ČLS JEP. Institut biostatistiky a analýz s.r.o., spin-off společnost Masarykovy univerzity, zajišťuje management a další servisní činnosti tohoto projektu.