Ovaria

 Adresář registrů
Ovaria

Registr nákladné léčby karcinomu ovarií.

start projektu: 12/2022

Registr Ovaria je multicentrický, neintervenční, retrospektivně-prospektivní sběr dat zaměřený na sledování pacientek s diagnostikovaným karcinomem ovarií.

Epiteliální ovariální karcinom (EOC) je hlavní příčinou úmrtí žen na gynekologickou malignitu. Vzhledem k nedostatku specifických symptomů a biologických markerů pro včasnou diagnostiku je většina pacientek s karcinomem ovaria diagnostikována v pokročilém stadiu s 5letým přežitím méně než 50 %. Do registru budou zařazeny pacientky starší 18 let, které mají potvrzenou diagnózu karcinomu ovarií, jsou léčeny cílenou léčbou a mají podepsaný informovaný souhlas.

Cíle projektu

Primárním cílem je sledování celkového počtu pacientek s diagnózou karcinomu ovarií léčených nákladnou léčbou v České republice.

Sekundární cíle studie byly stanoveny následovně:

  • Hodnocení efektivity sledované léčby a použitých léčebných režimů.
  • Analýza přežití pacientů ve vztahu k sledovaným klinickým faktorům.
  • Hodnocení bezpečnosti sledované léčby.

Odborná garance

  • Česká onkologická společnost ČLS JEP
  • Garantem registru je MUDr. Mária Zvariková

Projektový management