SONAR

 Adresář registrů
SONAR

Registr pacientů s první akutní CMP v karotickém povodí s permanentním neurologickým deficitem.

start projektu: 03/2014

Registr SONAR (Spastic Dystonia Registry) je neintervenční observační databáze zaměřená na pacienty s první akutní cévní mozkovou příhodou v karotickém povodí s permanentním neurologickým deficitem. Mezi cíle studie patří zejména sledování incidence a prevalence spasticity, hodnocení potenciálních rizikových faktorů a analýza mortality. Projekt dále poskytne databázové zázemí a pilotní verzi informačního systému pro sledování zátěže, výsledků a kvality péče v klinické praxi iktových center v ČR.

Pacienti jsou zařazováni dle vstupních kritérií a jsou charakterizováni dle přítomnosti či nepřítomnosti expozice potenciálním rizikovým faktorům na začátku studie (primární CMP – vyšetření při první návštěvě). Na základě opakovaných návštěv jsou získávány podklady k hodnocení četnosti výskytu spasticity a k porovnávání různých skupin pacientů dle rizikových faktorů.

Cíle projektu:

  • Bodový a intervalový odhad incidence a prevalence spasticity po 12 měsících od primární CMP
  • Analýza a kvantifikace asociace mezi potenciálními rizikovými faktory a rizikem vzniku spasticity a klinicky závažné spasticity
  • Zobecnění odhadů prevalence spasticity po primární CMP pro spádové oblasti iktových center ČR
  • Analýza mortality ve sledované kohortě pacientů
  • Vytvoření databázového zázemí a pilotní verze informačního systému pro sledování zátěže, výsledků a kvality péče v klinické praxi iktových center ČR

Další důležité informace:

SONAR: registr pacientů s první akutní CMP v karotickém povodí s permanentním neurologickým deficitem