reGISTer

 Adresář registrů
reGISTer

Již ukončený klinický registr, který monitoroval epidemiologii, léčbu a její výsledky u pacientů s gastrointestinálním stromálním tumorem (GIST) v České republice a na Slovensku.

start projektu: 05/2006

ukončení projektu: 01/2019

Základním kritériem pro zahrnutí pacienta do studie byla potvrzená diagnóza GIST, nikoli užívání specifického léku. V registru byli sledováni pacienti léčeni všemi dostupnými léčebnými postupy (chirurgickými i farmakoterapeutickými).

Projekt byl připraven ve spolupráci s koordinátory z výzkumných pracovišť, která mají zkušenosti s diagnostikou a léčbou GIST. V době zahájení projektu byla sbírána jak retrospektivní data (pacienti diagnostikovaní od 1. 1. 2000 do spuštění registru v roce 2006), tak i prospektivní data (pacienti diagnostikovaní od spuštění registru). Později byly zadávány pouze prospektivní údaje.

Primární cíle projektu:

  • sběr epidemiologických dat o incidenci GIST v české a slovenské populaci,
  • zjištění detailních výsledků klinické a histopatologické diagnostiky, zejména imunofenotypový a genotypový profil,
  • hodnocení údajů o léčbě pacientů s GIST (chirurgický zákrok, cílená léčba).

Sekundární cíle projektu:

  • analýza přežití pacientů vzhledem ke sledovaným klinickým parametrům,
  • vyhodnocení údajů o léčebné odpovědi pacientů.

Další důležité informace:

  • Odborný garant: Česká onkologická společnost ČLS JEP
  • Odborná garance: prof. MUDr. Roman Kodet, CSc., MUDr. Zdeněk Linke (Česká republika), prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., prim. MUDr. Jozef Šufliarský (Slovensko)
  • Podpora: Novartis s.r.o.
  • Partneři: 13 onkologických pracovišť v České republice a na Slovensku