CyRUS – Cystektomický Registr Urologické Společnosti

 Adresář registrů
CyRUS – Cystektomický Registr Urologické Společnosti

Klinický registr pro studium nádorů močového měchýře léčených cystektomií a další následnou léčbou.

start projektu: 04/2014

V dubnu 2014 byl zahájen sběr dat v novém projektu garantovaném Českou urologickou společností ČLS JEP, registru cystektomií. Cílem projektu je vybudovat plošný celostátní registr s ambicí získat robustní a reprezentativní datovou základnu pro hodnocení dané oblasti péče. Pro celostátní sběr dat byl vyvinut centrální repozitář – registr ukládající anonymizovaná data dílčích databází a zajišťující centrální validaci dat, jejich management i analytické zpracování a reporting; v rámci tohoto řešení probíhá i anonymizované hlášení záznamů z jednotlivých center. Centrální úložiště systému obsahuje pouze plošná, anonymizovaná data, která neposkytuje žádným dalším subjektům a třetím stranám.

Primární cíl projektu:

  • hodnocení výsledků léčebné péče, počínaje cystektomií z důvodu zhoubného nádoru močového měchýře – doba do relapsu, doba do progrese, nemocniční a krátkodobá mortalita, celkové přežití

Sekundární cíle projektu:

  • odhad incidence a prevalence cystektomie pro ZN močového měchýře ve spádových oblastech jednotlivých urologických center ČR
  • hodnocení bezpečnosti léčby, komplikace léčby
  • hodnocení podpůrné terapie
  • vliv a řešení komorbidit
  • vybudování systému umožňujícího plošné hodnocení léčby v urologických centrech

Další důležité informace:

  • Odborný garant: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. (Česká urologická společnost ČLS JEP)
  • Partneři: 28 urologických pracovišť v České republice (podrobnější informace najdete na www stránkách projektu CyRUS)
CyRUS - Cystektomický Registr Urologické Společnosti