ATTRA

 Adresář registrů
ATTRA

Multicentrický systém pro hodnocení průběhu a výsledků biologické terapie ankylozující spondylitidy, juvenilní idiopatické artritidy, psoriatické artritidy, revmatoidní artritidy a SLE (systémový lupus erythematosus).

start projektu: 01/2002

Projekt ATTRA zastřešuje řadu klinických registrů, které jsou od počátku roku 2002 vedeny pod odbornou garancí České revmatologické společnosti. Jedná se o multicentrický systém pro hodnocení průběhu a výsledků biologické léčby zánětlivých revmatických onemocnění. Na projektu spolupracují významná česká revmatologická pracoviště a celý systém je otevřený pro případný vstup dalších účastníků.

Projekt byl iniciován na Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (IBA MU), v současné době pokračuje na univerzitní společnosti Institut biostatistiky a analýz, s.r.o. (IBA s.r.o.).

Sledovány jsou následující diagnózy:

Celý projekt prošel v roce 2012 revitalizací, která byla nutná pro přizpůsobení projektu aktuálním potřebám. V současnosti stoupají nároky na kvalitu sbíraných dat, klade se větší důraz na dlouhodobé sledování pacientů (i po vysazení biologické léčby) a možnost srovnávat výsledky biologické léčby s vhodným komparátorem, tj. kontrolní skupinou. Tyto požadavky byly v poslední době formulovány například expertní skupinou EULAR (Dixon et al., Ann Rheum Dis 2010; 69: 1596-1602) a přirozeně vyplývají ze základního poslání registru, kterým je sledování a komplexní analýza bezpečnosti a reálné efektivity biologické léčby.

Registrace dat má centrální metodické vedení a sleduje nejen vědecké cíle. Dohoda o parametrickém hodnocení průběhu léčby umožnila zavedení metodických standardů, kontrolu vstupních kritérií pro zahájení léčby a metodicky správné hodnocení léčebné odpovědi.

Průběžné hodnocení dat a zpětná vazba, která je takto získávána pro lékaře a zdravotnický management, splňují základní kritéria medicíny založené na důkazech. Všechna práva pacientů jsou plně zachována a centrální sběr dat probíhá anonymně, tedy bez osobních údajů. Součástí projektu je i rozsáhlý program sledování kvality života nemocných.

Nežádoucí účinky jsou standardně kategorizovány pomocí terminologie MedDRA (Medical Dictionary for Regulatory Activities), mimo jiné i proto, aby data z registru ATTRA mohla případně sloužit i pro potřeby společných analýz evropských registrů.

  • Odborný garant: prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc., prof. MUDr. Pavel Horák, Ph.D., prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., doc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D. (Česká revmatologická společnost ČLS JEP)
  • Partneři: revmatologická pracoviště prakticky na celém území České republiky (podrobnější informace najdete na www stránkách projektu ATTRA)
  • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete na www stránkách projektu ATTRA
ATTRA: multicentrický systém pro hodnocení průběhu a výsledků biologické terapie ankylozující spondylitidy, juvenilní idiopatické artritidy, psoriatické artritidy, revmatoidní artritidy a SLE (systémový lupus erythematosus).