CHOPN

 Adresář registrů
CHOPN

Neintervenční multicentrická observační, prospektivní databáze zaměřená na sběr a analyzování dat o reálném stavu mortality a morbidity v neselektované skupině nemocných s CHOPN.

start projektu: 01/2013

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN, COPD) je závažné onemocnění, jehož hlavním rysem je bronchiální obstrukce (omezený průtok vzduchu v průduškách), která není plně reverzibilní a vzniká na podkladě abnormální zánětlivé reakce na škodlivé látky a plyny ve vdechovaném vzduchu.

Postihuje horní cesty dýchací, periferní průdušky (obstrukční bronchiolotida), plicní parenchym (emfyzém) a plicní cévy (rozvoj plicní hypertenze). Zde se rozvíjí povětšinou neutrofilní typ zánětu se všemi jeho negativními projevy (opakované poškození, reparace, fibroprodukce).

Vývoj tohoto onemocnění je velmi pomalý (desítky let), plíživý a zdánlivě nenápadný. Prognóza nemocných je závažná – CHOPN je frekventovanou příčinou morbidity a mortality. Aktuální česká data zahrnující tyto ukazatele v heterogenní populaci osob s CHOPN chybí.

Registr CHOPN je neintervenční multicentrická observační, prospektivní databáze zaměřená na sběr a analyzování dat o reálném stavu mortality a morbidity v neselektované skupině nemocných s CHOPN. Sledování probíhá v rámci běžných klinických kontrol a retrospektivním dohledávání dat v dokumentaci a jejich následným zápisem do registru.

Projekt byl iniciován na Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (IBA MU), v současné době pokračuje na univerzitní společnosti Institut biostatistiky a analýz, s.r.o. (IBA s.r.o.).

Primární cíl projektu:

  • Sledování reálné mortality a morbidity (výskyt AE CHOPN, akutních non-CHOPN respiračních příhod, akutních non-respiračních příhod, výskyt všech malignit, výskyt všech projevů ICHS – algická, městnavá a arytmická forma) v neselektované skupině nemocných s CHOPN.

Sekundární cíle projektu:

  • Sledování deklinace plicních funkcí (zejména postBDT FEV1 a TLCO), sledování deklinace cvičební kapacity (6MWD), symptomů (mMRC a CAT) a kvality života (SGRQ) v čase.
  • Analýza rozdílů mezi sledovanými parametry u osob s různými variantami (fenotypy) CHOPN.

Další důležité informace:

  • Odborný garant: prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.; MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.
  • Partneři: 14 pneumologických pracovišť v České republice (podrobnější informace najdete na www stránkách projektu CHOPN)
  • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete na www stránkách projektu CHOPN
registr CHOPN: výzkumná a epidemiologická databáze pacientů s CHOPN