REPACE – Registr pacemakerů

 Adresář registrů
REPACE – Registr pacemakerů

Centrální registr postihující problematiku implantace pacemakerů.

start projektu: 12/2009

Implantace kardiostimulátoru (pacemakeru) je základní léčebný postup při stavech, kdy je srdeční frekvence příliš pomalá, což může vést k nedostatečnému přečerpávání krve podle potřeb organizmu, nebo hrozí srdeční zástava. Indikace k trvalé kardiostimulaci je shrnuta v Zásadách pro implantaci kardiostimulátorů, implantanbilních kardioverterů-defibrilátorů a srdeční resynchronizační léčbu. Jsou postavena tři základní, rovnocenná kritéria pro implementaci pacemakeru, a to indikační kriterium podle diagnózy pacienta, výběr vhodného stimulačního rytmu a zhodnocení celkového stavu pacienta. Speciální kardiostimulátory jsou používány též při projevech srdeční dyssynchronie jako součást srdeční resynchronizační léčby. K tomuto druhu léčby jsou jednoznačně indikování pacienti se srdečním selháním, s dysfunkcí levé komory (ejekční frakce levé komory <35%), poruchou nitrokomorového vedení vzruchu (QRS komplex na EKG širší než 130ms).

Cíle projektu:

  • Projekt REPACE si klade za cíl vytvořit centrální registr, který bude ve strukturované podobě zachycovat údaje postihující problematiku implantace pacemakerů indikovaným pacientům. Cílem registru je v rámci legislativního rámce ČR umožnit sběr dat o této problematice a provádět jejich analytické a statistické vyhodnocení. Registr bude též zahrnovat možnost generování základních reportovacích výstupů v pravidelných časových intervalech.

Další důležité informace:

  • Odborný garant: doc. MUDr. Miloš Táborský CSc., FESC, MBA (Česká kardiologická společnost)
  • Partneři: 37 kardiologických pracovišť v České republice

Vzhledem ke spuštění nového registru výkonů v arytmologii v registrech ÚZIS (moduly 7 a 8) prosíme, abyste do registrů ICD, KATAB a REPACE zadávali pouze výkony provedené v roce 2023.
Děkujeme, IBA MU