IKTA.CZ

 Adresář registrů
IKTA.CZ

Celonárodní registr pacientů s cévní mozkovou příhodou: neintervenční, multicentrická, prospektivní studie.

start projektu: ledna 2010

Pojmem cévní mozková příhoda (CMP, iktus) označujeme situaci, kdy dojde k přerušení zásobování části mozku krví, díky čemuž postižená část mozku není schopna plnit svou funkci a dochází k rychlému odumírání mozkových buněk. Příčinou bývá většinou ucpání cévy krevní sraženinou, v menší míře pak prasknutí cévy a následné krvácení do mozku. Charakteristickými symptomy CMP jsou obvykle svalová slabost, pokles koutku úst, porucha řeči, závratě, nevolnost, bezvědomí nebo necitlivost. Důsledkem iktu může být částečná invalidita, snížená schopnost řeči, částečné oslepnutí, v nejhorším případě i smrt.

Cévní mozkové příhody jsou celosvětově i v České Republice jednou z nejčastějších příčin úmrtí a trvalé invalidizace. V ČR je incidence onemocnění přibližně 300 případů na 100 000 obyvatel, přičemž mortalita je až dvojnásobná proti evropskému průměru, zejména u mužů mezi 40–65 lety. Do jednoho roku po iktu umírá přibližně 40 % pacientů. Česká republika tak patří k zemím s nejvyšší mortalitou a morbiditou u nemocných s cévní mozkovou příhodou a problém je o to významnější, že současné epidemiologické studie v evropských zemích i USA prokazují stoupající trend morbidity této nemoci ve střední a mladší věkové kategorii.

Hlavním cílem registru IKTA.CZ je shromažďovat a analyzovat data o epidemiologii, akutní léčbě, dlouhodobé péči a primární a sekundární prevenci iktů v rámci celé ČR. Svou strukturou a parametry je plně kompatibilní s Evropskou databází cévních mozkových příhod (ESDB), a umožní tak kvalitní porovnání všech sledovaných aspektů iktu v ČR a Evropě.

Vybudování registru je součástí Národního cerebrovaskulárního programu z roku 2003 a je svázáno se vznikem specializovaných iktových jednotek a center – středisek akutní péče pro pacienty postižené CMP. Data týkající se epidemiologie iktů v různých částech ČR mohou velmi významně pomoci při plánování sítě těchto pracovišť, jejich struktury a kapacit.

  • Odborný garant: doc. MUDr. Zbyněk Kalita, CSc. (Česká neurologická společnost ČLS JEP)
  • Podpora: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK): Vzdělávací síť iktových center (CZ.1.07/2.4.00/12.0046)
  • Partneři: 38 iktových center v České republice (jejich aktuální přehled naleznete na www stránkách projektu IKTA.CZ)
  • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete na www stránkách projektu IKTA.CZ
IKTA.CZ: celonárodní registr pacientů s cévní mozkovou příhodou