Mamo.cz – Program mamografického screeningu v České republice

 Adresář registrů
Mamo.cz – Program mamografického screeningu v České republice

Systém informační podpory Národního programu screeningu karcinomu prsu v České republice.

start projektu: 09/2002

Programy usilující o časnou detekci zhoubných nádorů patří mezi hlavní priority národních onkologických programů v evropských zemích, Českou republiku nevyjímaje. Epidemiologické a klinické studie opakovaně dokazují, že programy screeningu nádorových onemocnění mohou účinně snižovat mortalitu tří typů zhoubných nádorů: karcinomu prsu, kolorektálního karcinomu, a karcinomu hrdla děložního. V České republice již fungují všechny tři screeningové programy, které doporučuje Světová zdravotnická organizace (WHO) a Rada Evropské unie. Systémy pro sběr dat do jednotlivých programů i monitorování jejich účinnosti jsou v souladu s mezinárodními doporučením, které vydává Evropská komise.

Odborné lékařské společnosti, které zodpovídají za řízení screeningu a diagnostiky preventabilních zhoubných nádorů (rakovina prsu, rakovina tlustého střeva a konečníku, rakovina děložního čípku) se s Ministerstvem zdravotnictví ČR shodly na tom, aby sběrem dat a monitorováním indikátorů kvality screeningových programů byla pověřena akademická instituce; tato úloha připadla Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (IBA MU).

Nezbytnou součástí organizovaných screeningových programů je systém informační podpory. Český systém informační podpory umožňuje účinné nastavení a monitorování screeningových procesů a jejich výsledků. Jeho součástmi jsou monitoring epidemiologie zhoubných nádorů, monitoring indikátorů kvality screeningových center, a v neposlední řadě monitoring daného screeningového programu za využití administrativních dat.

Národní program screeningu karcinomu prsu v České republice byl zahájen v září 2002. Od té doby byl program postupně doplněn systémem pro monitorování indikátorů kvality, který je založen na sběru a analýze dat ze všech screeningových a diagnostických vyšetření. Již dnes lze pozorovat významný dopad screeningového programu na epidemiologii karcinomu prsu v České republice. Ačkoli incidence onemocnění i nadále roste, čím dál větší podíl zhoubných nádorů je diagnostikován v méně pokročilých stadiích. Mortalita se stabilizovala a v poslední době dokonce vykazuje mírně klesající tendenci. Hodnoty časných indikátorů kvality se postupně zlepšují a z velké části splňují kritéria definovaná v evropských doporučeních. IBA MU zajišťuje komplexní informační podporu tohoto programu.

Součástí projektu je provoz a správa webového portálu www.mamo.cz, který vznikl za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti o problematice screeningu a rakoviny prsu a za účelem koordinace odborných aktivit souvisejících se screeningem. Portál je určen jak odborníkům, tak i laické veřejnosti. Přináší aktuální informace pro lékaře o problematice mamografického screeningu a zároveň slouží jako komunikační platforma mezi screeningovými centry a lidmi, kteří mamografický screening řídí. Vyhledávanou stránkou je on-line poradna pro veřejnost, která se specializuje na choroby prsu.

  • Odborná garance: Komise odborníků pro mamární diagnostiku (podrobnější informace najdete na www stránkách projektu Mamo.cz)
  • Citace: MÁJEK, Ondřej, DANEŠ, Jan, SKOVAJSOVÁ, Miroslava, BARTOŇKOVÁ, Helena, ŠNAJDROVÁ, Lenka, GREGOR, Jakub, MUŽÍK, Jan, DUŠEK, Ladislav. Mamo.cz – Program mamografického screeningu v České republice [online]. Masarykova univerzita [2008]. Dostupný z WWW: http://www.mamo.cz. ISSN 1804-0861
  • Partneři: několik desítek screeningových pracovišť, která pokrývají území celé ČR (jejich aktuální přehled naleznete na www stránkách projektu Mamo.cz)
  • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete na www stránkách projektu Mamo.cz
Mamo.cz: systém informační podpory Národního programu screeningu karcinomu prsu v České republice