Cervix.cz – Program cervikálního screeningu v České republice

 Adresář registrů
Cervix.cz – Program cervikálního screeningu v České republice

Systém informační podpory Národního programu screeningu karcinomu děložního hrdla v České republice.

start projektu: 01/2008

Programy usilující o časnou detekci zhoubných nádorů patří mezi hlavní priority národních onkologických programů v evropských zemích, Českou republiku nevyjímaje. Epidemiologické a klinické studie opakovaně dokazují, že programy screeningu nádorových onemocnění mohou účinně snižovat mortalitu tří typů zhoubných nádorů: karcinomu prsu, kolorektálního karcinomu, a karcinomu hrdla děložního. V České republice již fungují všechny tři screeningové programy, které doporučuje Světová zdravotnická organizace (WHO) a Rada Evropské unie. Systémy pro sběr dat do jednotlivých programů i monitorování jejich účinnosti jsou v souladu s mezinárodními doporučením, které vydává Evropská komise.

Odborné lékařské společnosti, které zodpovídají za řízení screeningu a diagnostiky preventabilních zhoubných nádorů (rakovina prsu, rakovina tlustého střeva a konečníku, rakovina děložního čípku) se s Ministerstvem zdravotnictví ČR shodly na tom, aby sběrem dat a monitorováním indikátorů kvality screeningových programů byla pověřena akademická instituce; tato úloha připadla Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (IBA MU).

Nezbytnou součástí organizovaných screeningových programů je systém informační podpory. Český systém informační podpory umožňuje účinné nastavení a monitorování screeningových procesů a jejich výsledků. Jeho součástmi jsou monitoring epidemiologie zhoubných nádorů, monitoring indikátorů kvality screeningových center, a v neposlední řadě monitoring daného screeningového programu za využití administrativních dat.

Počínaje rokem 2008 byl oportunní systém prevence cervikálního karcinomu postupně transformován do organizovaného Národního programu screeningu karcinomu děložního hrdla v České republice. V lednu 2008 byla definována síť akreditovaných cytologických laboratoří. Začátkem roku 2009 byl spuštěn systém sběru dat na IBA MU. Do konce roku 2011 již systém přijaly všechny akreditované laboratoře. V současné době je zaváděn informační systém pro monitorování mezinárodně doporučovaných indikátorů kvality.

Součástí projektu je provoz a správa webového portálu www.cervix.cz, který vznikl za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti o problematice screeningu a rakoviny děložního čípku a za účelem koordinace odborných aktivit souvisejících se screeningem. Portál je určen jak odborníkům, tak i laické veřejnosti. Přináší aktuální informace pro lékaře o problematice cervikálního screeningu a zároveň slouží jako komunikační platforma mezi screeningovými centry a lidmi, kteří cervikální screening řídí.

  • Odborná garance: podrobnější informace najdete na www stránkách projektu cervix.cz
  • Citace: MÁJEK, Ondřej, DVOŘÁK, Vladimír, DUŠEK, Ladislav, MUŽÍK, Jan, ŠNAJDROVÁ, Lenka, GREGOR, Jakub. Cervix.cz – Program cervikálního screeningu v České republice [online]. Masarykova univerzita [2009]. Dostupný z WWW: http://www.cervix.cz. ISSN 1804-087X
  • Partneři: několik desítek akreditovaných cytologických laboratoří, která pokrývají území celé ČR (jejich aktuální přehled naleznete na www stránkách projektu cervix.cz)
  • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete na www stránkách projektu cervix.cz
Cervix.cz: systém informační podpory Národního programu screeningu karcinomu děložního hrdla v České republice