Magister

 Adresář registrů
Magister

Již ukončený registr morfologicky vyšetřených karcinomů prsu, se zvláštním důrazem na sběr dat o počtu vyšetření HER2/neu statusu v české populaci.

start projektu: 01/2011

ukončení projektu: 09/2018

Projekt Magister vznikl v roce 2010 jako projekt zaměřený na sběr dat o počtu vyšetření HER2/neu pozitivity v české populaci. Registr byl navržen jako nástroj pro monitoring průběhu a výsledků vyšetření HER2/neu jako významného diagnostického markeru karcinomu prsu.

HER2 (receptor 2 pro lidský epidermální růstový faktor) je membránově vázaná tyrozinkináza na povrchu buňky, která se za normálních okolností podílí na přenosu signálu do buňky, který reguluje její růst a diferenciaci. HER2 je kódován genem HER2/neu, což je známý protoonkogen. Nadměrná exprese tohoto genu souvisí s vyšší agresivitou karcinomu prsu.

Zhruba 25 % případů karcinomu prsu (v různých zemích se odhady značně liší) vykazuje amplifikaci genu HER2/neu či nadměrnou expresi jeho proteinového produktu. Nadměrná exprese HER2 u karcinomu prsu je spojena se zvýšeným rizikem recidivy a s horší prognózou onemocnění. Nádory prsu jsou dnes již nyní rutinně vyšetřovány na status HER2/neu – nejen kvůli prognostickému významu, ale zejména proto, že HER2/neu pozitivní nádory dobře reagují na léčbu trastuzumabem (Herceptin®) či lapatinibem (Tyverb®).

Primárním cílem bylo vybudování databáze, která sloužila především jako zdroj anonymizovaných informací o počtech prováděných vyšetření HER2/neu v ČR, o výsledku referenčního testování, o podílu zjištěné pozitivity HER2/neu a případně o způsobu prošetření nejasných nálezů.

Projekt byl iniciován na Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (IBA MU) a dále pokračoval na univerzitní společnosti Institut biostatistiky a analýz, s.r.o. (IBA s.r.o.).

  • Odborný garant: prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. (Společnost českých patologů ČLS JEP)
  • Partneři: patologická oddělení nemocnic i samostatné patologické laboratoře v České republice (podrobnější informace najdete na www stránkách projektu Magister)
  • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete na www stránkách projektu Magister
MAGISTER: centrální registr morfologicky vyšetřených karcinomů prsu