REDNUP – registr domácí nutriční podpory

 Adresář registrů
REDNUP – registr domácí nutriční podpory

Již ukončený registr dětských i dospělých pacientů s domácí parenterální výživou.

start projektu: 08/2011

ukončení projektu: 07/2018

Parenterální výživa je způsob dodávání živin mimo trávicí ústrojí, tedy přímo do cévního systému. V počátečním nadšení při zavedení parenterální výživy do praxe byla jednoznačně upřednostňována před výživou enterální. Postupně ale bylo zjištěno, že nejde o fyziologickou cestu dodávky živin a že je tento způsob nutriční podpory zatížen vyšším rizikem vzniku komplikací.

V současnosti je parenterální výživa vyhrazena pro stavy, u kterých z důvodu dysfunkce trávicího ústrojí nelze použít výživu enterální. Ve většině případů můžeme oba způsoby výživy (enterální i parenterální) kombinovat, hovoříme pak o doplňkové parenterální výživě. Pokud je pacient živen pouze parenterálně, hovoříme o úplné parenterální výživě.

Údaje o pacientech s domácí nutriční podporou jsou sbírány již od roku 2001, avšak do roku 2011 se jejich sběr uskutečňoval pomocí papírových formulářů.

Cíle projektu:

  • Cílem neintervenční multicentrické studie REDNUP bylo mapování celého segmentu léčby pacientů s domácí nutriční podporou – byly zaznamenávány jak základní údaje o pacientovi, tak diagnóza a její vývoj. Projekt byl zaměřen na sledování dětských i dospělých pacientů s domácí parenterální výživou. Snahou bylo sledovat pacienty z dlouhodobého hlediska.
  • Registr si kladl za cíl získání přesných epidemiologických dat, která by umožnila zlepšení komunikace s plátci zdravotní péče, zkvalitnění péče o pacienty a zajištění větší bezpečnosti léčby. Dalším cílem byla snaha upozornit na finanční stránku léčby, která je v mnoha případech značně vysoká.

Další důležité informace:

  • Odborný garant: MUDr. Jan Gojda (II. interní klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)
  • Partneři: 25 specializovaných pracovišť v České republice