EPOSS

 Adresář registrů
EPOSS

Multicentrická výzkumná databáze s cílem zavést parametrické sledování léčby těžké sepse přímo v klinické praxi.

start projektu: 01/2011

Projekt EPOSS (data-based Evaluation and Prediction of Outcome in Severe Sepsis) vznikl v roce 2011 jako výzkumná retrospektivní databáze zaměřená na sběr reálných klinických dat pacientů s těžkou sepsí. Jedná se o observační, multicentrický, výzkumný projekt, kde je velký důraz kladen na plně reprezentativní zaznamenávání údajů o pacientech – zapojená centra budou zadávat všechny pacienty splňující klinické definice sledování. Tato výzkumná klinická databáze byla mj. vytvořena i jako součást komplexního řešení pro edukační portál Sepsis-Q.

Z epidemiologických dat vyplývá, že sepse je hlavní příčinou morbidity a mortality pacientů hospitalizovaných na pracovištích intenzivní péče. V Evropě se podle SOAP (Sepsis Occurrence in Acutely Ill Patients) sepse vyskytne u cca 35% pacientů v průběhu jejich pobytu na jednotce intenzivní péče. I přes určité pokroky v terapii se mortalita pacientů s těžkou sepsí pohybuje mezi 20–70 % v závislosti na věku pacienta, komorbiditách a počtu selhávajících orgánů. Toto byla jeden z výzev, která vedla ke vzniku tzv. Surviving Sepsis Campaign (SSC), jejímž společným cílem bylo zlepšení péče o pacienty se sepsí. Jedním z výsledků této iniciativy bylo vytvoření doporučení pro léčbu těžké sepse, jehož první verze byla publikována v roce 2004 a druhá – zatím poslední – v roce 2008.

Projekt získal oficiální záštitu Česko-Slovenského fóra pro sepsi (ČSFS), České společnosti intenzivní medicíny (ČSIM) a České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM).

Cíle projektu:

  • Definice parametrického záznamu o léčbě pacienta s těžkou sepsí a jeho praktická implementace v on-line dostupném výzkumném registru.
  • Popis reálné klinické praxe v léčbě těžké sepse na datech sbíraných retrospektivně v reprezentativní síti klinických center; populačně zobecněná typologie léčebné zátěže center a kvantifikace dosahovaných léčebných výsledků.
  • Korelace faktického dosažení vybraných cílových parametrů během iniciální resuscitace pacientů v těžké sepsi s bezprostřední odpovědí na léčbu, s mortalitou, funkčním výsledkem pacientů a s jejich kvalitou života hodnocenou v intervalu 90, 180, 360 a případně 720 dní od diagnózy těžké sepse.
  • Při dostupnosti ekonomických dat od zdravotních pojišťoven zhodnocení nákladů na zdravotní péči u pacientů po těžké sepsi.
  • U vybraných parametrických záznamů, které ponesou cenný edukační obsah, vytvořit datově podložené a výukově komentované kazuistiky určené k autorské publikaci na internetu.

Další důležité informace:

  • Odborná garance: přední čeští anesteziologové a další odborníci
  • Podpora: AstraZeneca Czech Republic s.r.o.
  • Partneři: klinická pracoviště z celé České republiky
EPOSS: multicentrická výzkumná databáze s cílem zavést parametrické sledování léčby těžké sepse přímo v klinické praxi