DoIT!

 Adresář registrů
DoIT!

Neintervenční, multicentrická, retrospektivně-prospektivní studie pacientů s nádorovým onemocněním mozku, léčených v České republice dle běžné klinické praxe.

start projektu: 03/2007

ukončení projektu: 12/2019

Životní perspektiva pacientů s nádory mozku závisí na mnoha předem neznámých faktorech. Mezi nejvýznamnější patří histologický typ nádoru, možnost jeho radikálního odstranění operační cestou nebo zářením a citlivost k chemoterapii.

Primární nádory mozku představují cca 1–2 % všech zhoubných nádorů. Jsou značně různorodou skupinou. Nejčastěji vznikají z buněk podpůrné mozkové tkáně – neuroglie (gliomy), které tvoří více než 50 % všech nádorů CNS. Podle určitých histologických znaků a chování onemocnění se gliomy zjednodušeně dělí na gliomy s nízkým stupněm malignity (low-grade gliomy) a gliomy s vysokým stupněm malignity (high-grade gliomy).

Gliom s nízkým stupněm malignity rostou často řadu let, než dojde ke klinické manifestaci. Častěji se vyskytuje v mladších věkových skupinách (20–40 let). Jeho růst však není většinou dobře ohraničený od okolní zdravé mozkové tkáně a proto se ho často nedaří úplně operačně odstranit. Časem může v rámci dalších genetických poruch dojít k přechodu do agresivnější formy gliomu.

Gliom s vysokým stupněm malignity může vzniknout dvěma cestami: buď přirozeným vývojem cestou dalších genetických mutací z nízce maligního gliomu, nebo přímo ze zdravé neuroglie. Pro tyto vysoce maligní gliomy je typický rychlý agresivní růst (týdny až měsíce), postihuje častěji starší jedince (po 50. roce věku), má neostré hranice růstu, úplné odstranění bývá spíše nemožné, často dochází k recidivám.

Primární cíl projektu:

  • zjištění incidence a prevalence low grade and high grade gliomů v České republice.

Sekundární cíle projektu:

  • standardizace diagnostického procesu u gliomů centrální nervové soustavy,
  • definování prognostických faktorů ve vztahu ke zvolenému typu léčby,
  • definování optimální léčby u jednotlivých subtypů gliálních nádorů a jejích stadií,
  • standardizace léčebných postupů u gliomů CNS,
  • posouzení ekonomické náročnosti léčby gliomů v ČR,
  • vypracování a zveřejnění metodických materiálů pro standardizaci vedení zdravotnické dokumentace a hodnocení výsledků péče v této diagnostické skupině, dokumentace bude využitelná i pro ostatní oblasti onkologie.

Další důležité informace:

  • Odborný garant: MUDr. Petr Kramář
  • Podpora: Schering-Plough, s.r.o.
  • Partneři: 18 vybraných center v ČR zabývajících se léčbou nádorového onemocnění mozku (podrobnější informace najdete na www stránkách projektu DoIT!)
DoIT: neintervenční, multicentrická, retrospektivně-prospektivní studie pacientů s nádorovým onemocněním mozku, léčených v České republice dle běžné klinické praxe