CAMELIA – Chronic MyEloid LeukaemIA

 Adresář registrů
CAMELIA – Chronic MyEloid LeukaemIA

Mezinárodní klinický registr pacientů s chronickou myeloidní leukémií.

start projektu: 01/2004

ukončení projektu: 04/2023

Projekt CAMELIA (Chronic MyEloid LeukemIA) je zaměřen na sledování pacientů s chronickou myeloidní leukémií (CML) v běžné klinické praxi. Cílem je sledování všech pacientů s CML v zapojených hematoonkologických centrech a to bez ohledu na způsob léčby.

Projekt byl iniciován na Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (IBA MU), v současné době pokračuje na univerzitní společnosti Institut biostatistiky a analýz, s.r.o. (IBA s.r.o.).

Struktura sledovaných dat je navržen tak, aby umožňovala sběr dat na třech úrovních:

  1. Rozšířené záznamy – sledování zásadních klinických a laboratorních údajů se zaměřením typ léčby a na výsledky cytogenetických a molekulárně-genetických vyšetření za účelem hodnocení úspěšnosti léčby CML.
  2. Základní záznamy – sledování základních epidemiologických a klinických dat u pacientů s CML
  3. Specifická témata – flexibilita a modularita systému umožňuje sběr a analýzu specifických dat s cílem ověřovat vědecké hypotézy (výskyt dalších nádorových onemocnění při léčbě inhibitory tyrozinkináz, pacienti neodpovídající na léčbu, léčba inhibitory tyrozinkináz a gravidita apod.)

Organizace a spolupráce

Od svého zahájení v roce 2005 je projekt CAMELIA organizován jako mezinárodní, zapojena jsou hematoonkologická centra z České republiky a Slovenské republiky s cílem koordinovat postupy v léčbě CML s ohledem na mezinárodní doporučení a možnosti zapojených pracovišť. Projekt CAMELIA je otevřený pro další spolupráci, zázemí a koordinace projektu jsou připraveny pro rozšíření dalším zájemcům.

Zapojení do mezinárodních projektů

Projekt CAMELIA také úzce spolupracuje s mezinárodními projekty zaměřenými na problematiku leukémií, prostřednictvím zapojených institucí je členem European LeukemiaNet a projektu EUTOS for CML.

Další důležité informace:

  • Odborný garant: prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. (Česká hematologická společnost ČLS JEP), MUDr. Zuzana Sninská, Ph.D. (Slovenská hematologická a transfuziologická spoločnosť SLS)
  • Podpora: Novartis s.r.o.
  • Partneři: 11 hematoonkologických pracovišť z České republiky a ze Slovenska (jejich aktuální přehled naleznete na www stránkách projektu CAMELIA)
  • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete na www stránkách projektu CAMELIA

V roce 2021 byla ukončena část projektu CAMELIA CZ a v roce 2023 je projekt ukončen i na území Slovenské republiky.

CAMELIA: mezinárodní klinický registr pacientů s chronickou myeloidní leukémií