ATHRO 2

 Adresář registrů
ATHRO 2

Již ukončený průzkum compliance pacientů a používání antiagregační terapie u pacientů s akutním koronárním syndromem po hospitalizaci v PCI centrech v České republice.

start projektu: 04/2014

ukončení projektu: 02/2015

Ve vyspělých zemích patří kardiovaskulární onemocnění k nejčastějším příčinám úmrtí a předpokládá se, že do roku 2020 se dostane na přední příčky i v rozvojových zemích. Jedním z nejčastěji se manifestujících kardiovaskulárních onemocnění je ischemická choroba srdeční (ICHS), která je spjata s vysokou mortalitou a morbiditou. Klinická manifestace ischemické choroby srdeční zahrnuje němou ischemii, stabilní anginu pectoris, akutní koronární syndromy, srdeční selhání a náhlou smrt. Nemocní s akutními koronárními syndromy představují významnou část z těchto nemocných.

Termín AKS zahrnuje akutní infarkt myokardu s elevacemi ST (STEMI), akutní infarkt myokardu bez elevací ST (NSTEMI) a nestabilní anginu pectoris.

Pacienti s AKS jsou v České republice koncentrováni do PCI center, kde je v závislosti na časovém intervalu od vzniku obtíží a typu koronárního syndromu vedena další terapie zahrnující možnou perkutánní koronární intervenci (PCI) a odpovídající farmakoterapii. Důležitou součástí terapie je antiagregační léčba. Antiagregační léčba zahrnuje nasazení kyseliny acetylsalicylové (ASA), která se podává již v předhospitalizační fázi a dalšího léku ze skupiny inhibitorů P2Y12 receptoru – clopidogrel a nověji zaváděné a dle aktuálních guidelines doporučené prasugrel a ticagrelor. Tato kombinace látek se užívá až 12 měsíců po koronárním syndromu, po propuštění z nemocnice se v této léčbě pokračuje v ambulantním režimu; zde je klíčovým prvkem úspěchu léčby dodržování léčebného režimu pacientem (compliance).

Hlavním cílem průzkumu bylo popsat pacienty trpící akutním koronárním syndromem (AKS) po propuštění z PCI center, změnu jejich životního stylu, compliance při předepsané léčbě a celkovou trajektorii léčby pacienta na souboru 1000 pacientů sledovaných v České republice v roce 2014–2015. V průzkumu nebyla hodnocena bezpečnost ani účinnost léčby.

  • Odborný garant: prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. FESC., MUDr. Pavel Svítil
  • Podpora: AstraZeneca Czech Republic, s.r.o.
  • Partneři: desítky ambulantních kardiologických ordinací na celém území České republiky