Reporty

Jednou z výhod kontinuálního sběru klinických dat je možnost automaticky generovat ze systému reporty či zprávy, které popisují aktuální stav databáze, její naplněnost, množství zadaných dat nebo další charakteristiky dat na základě uživatelských požadavků. Tyto reporty pak mohou být zasílány pomocí elektronické pošty na požadované adresy. Samozřejmostí je možnost generovat a zasílat více různých druhů reportů více osobám tak, aby byly brány v úvahu jejich konkrétní požadavky, uživatelská oprávnění (přístup pouze k určitým datům), zájem pouze o určitá data či charakteristiky nebo funkce osoby v celém projektu.

Druhou možností využití automatického zasílání zpráv popisujících data v registru je hlídání a kontrola informací, které musí být neprodleně zpracovány či vyřešeny nebo které jsou nějakým způsobem kritické pro úspěšnost celého projektu. Jako příklad tohoto typu údajů můžeme uvést např. informace o závažných nežádoucích účincích v případě klinických studií.

Správně nastavené pravidelné reporty popisující aktuální stav dat mohou ve svém důsledku přispět k lepšímu a efektivnějšímu sledování průběhu projektu, mohou upozornit zodpovědné osoby na případné problémy ve sběru dat nebo mohou sloužit ke kontrole kritických parametrů projektu. Odhalení problémů v datech až po ukončení jejich zadávání (např. ve fázi statistické analýzy) bývá často nepříjemným překvapením a odstranění těchto chyb či problémů bývá zpravidla velice pracné a nákladné. Kvalitní reporting přispívá k odhalení problémů v brzké fázi projektu, lepší informovanosti jednotlivých zainteresovaných subjektů a rychlejším a efektivnějším výstupům z projektu.

Ke stažení

Příklady automaticky generovaných reportů