Validace dat

Kvalita nasbíraných dat je u naprosté většiny projektů základním parametrem, který určuje kvalitu výstupů projektu a jeho celkovou úspěšnost. Validace dat, která jsou zadávána do systému, nám pomáhá zajistit, že tyto údaje jsou čisté, formálně správné, odpovídají požadovaným charakteristikám a jsou tedy použitelná pro další zpracování či analýzu.

Validace dat může být v systému prováděna principiálně na dvou místech. Prvním místem je internetový prohlížeč, ve kterém je validace prováděna pomocí klientských skriptů. V případě validace na straně klienta jsou data kontrolována ještě před jejich uložením (odesláním na server). Prohlížeč tedy uživateli nedovolí odeslat data, která nevyhovují vstupním požadavkům. Hlavní výhodou validace dat na straně klienta je její rychlost, protože v tomto případě není nutné předchozí odeslání dat na server. Nevýhodou tohoto přístupu je fakt, že internetový prohlížeč je plně ovládán uživatelem, který má tedy možnost např. zakázat klientské skripty nebo tyto kontroly jinak obejít.

Validaci na straně klienta je proto vhodné (někdy nutné) kombinovat s validací dat na straně serveru. V tomto případě jsou data nejprve odeslána z prohlížeče na server, kde je provedena jejich kontrola. V případě nevyhovujících dat je pak uživatel informován o problému, který byl případně zjištěn. Hlavní výhodou toho přístupu je nemožnost jeho obejití uživatelem. Naopak nevýhodou je jeho větší pomalost (data musí být odeslána na server a až tam jsou zkontrolována).

Mezi základní typy validací patří:

K validaci dat se váže také možnost používat v systému položky, které budou dopočítávány nebo vyplňovány automaticky na základě jiných položek. Automaticky vyplňované položky přispívají k vyšší kvalitě dat tím, že snižují počet míst, kde může uživatel vyplnit chybná data (např. při nesprávně provedeném výpočtu).